czwartek, 16 marzec 2017

Na przełomie stycznia i lutego debatowaliśmy wszyscy o ewentualnych zmianach, jakie miałyby nastąpić w Związku Wyznaniowym Rodzima Wiara aby można było uznać go za jeden wspólny silny związek wyznaniowy. Po propozycjach wspólnot zrzeszonych w Konfederacji Rodzimowierczej sprawa została przedyskutowana na spokojnie i bez emocji przez wszystkie oddziały i gniazda Rodzimej Wiary, podjęta została finalna decyzja, którego wynikiem jest poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE
ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO RODZIMA WIARA

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone w związku z propozycją przystąpienia do ZW RW części gromad zrzeszonych w Konfederacji Rodzimowierczej. W ostatnim czasie przedstawiciele tych wspólnot wystosowali szereg postulatów, określających warunki przystąpienia do ZW RW. Zostały również nakreślone koncepcje zmian, które miałyby zostać wprowadzone w naszym Związku zarówno na poziomie statutowym jak i wyznaniowym. Przedstawiciele poszczególnych oddziałów działających w ramach Rodzimej Wiary z różnych regionów Polski przyjrzeli się z uwagą propozycjom, jakie zostały nam przedłożone. Wspólnymi siłami zajęliśmy zgodne i wiążące stanowisko:

1. Obecnie nie przewidujemy wprowadzenia zmian w statucie ZW RW. Działanie takie mogłoby doprowadzić do zachwiania podstawy prawnej Związku (każda naniesiona poprawka musi zostać zgłoszona do MSWiA), podczas gdy argumentacja za ich wprowadzeniem nosi znamiona intencji innych, niż obawa o utratę autonomii. Wierzymy jednocześnie, że dla współczesnego rodzimowiercy kwestią priorytetową są zagadnienia związane z wiarą, kulturą i tradycją Słowian, nie zaś sprawy administracyjne wspólnoty, do której przystępuje.

2. Trwają prace nad wprowadzeniem pewnych zmian do Wyznania Wiary. Zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych członków ZW RW do szerokiej dyskusji nad jego przyszłym kształtem i treścią.

3. ZW RW gwarantuje przystępującym do niego wspólnotom zachowanie autonomiczności na poniższych zasadach:
- Każda wspólnota ma prawo do zachowania (upamiętnienia) w nazwie oddziału, obwodu lub gniazda swej dotychczasowej nazwy, np. Obwód Ziemi Pomorskiej Rodzima Wiara – Słowianie Północy.
- Nowo powstałym oddziałem, obwodem lub gniazdem nadal dowodzić będzie ta sama jednostka organizacyjna, co dotychczas. Starszym oddziału zostaje mianowana osoba najważniejsza w danej gromadzie czy wspólnocie.
- Grupa, która przystąpiła do ZW RW ma prawo do zachowania swoich dotychczasowych barw, używanych równolegle z symboliką ZW RW, pamiętając o zachowaniu jej spójności.
- Każdy osobny oddział samodzielnie podejmuje decyzje wewnątrz własnego kręgu, ma wpływ na dalszy rozwój lokalnego środowiska, organizowanie obrzędów, spotkań itd. Jedynie decyzje mające wpływ ogólnopolski powinny być konsultowane z Naczelnikiem.

Owiadczenie RW 1.1Owiadczenie RW 1.2

Logowanie

Najbliższe święto

Szczodry Wieczór 21.12.2019 20:00 348 Dni Szczodry Wieczór
1996-2020 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος