Spis treści

13. Rodzimowiercza etyka i najwyższe wartości

Nasze prapolskie zasady moralne opierają się na prawie naturalnym, czyli na prawach Przyrody, wprost wynikają z nich. System wartości Rodzimej Wiary ma swe odniesienie do rzeczywistego życia Narodu i większych pokrewnych nam wspólnot narodów Indoeuropy.

Dobro i zło są w powszechnym odczuciu najważniejszymi, najistotniejszymi pojęciami porządkującymi wyznawane wartości. Dobrym jest wszystko, co nas wzmacnia i rozwija. Złem i jest wszystko, co rodzi się z zastoju i ze słabości. W naszej wierze, jak w innych, rodzimych wyznaniach ważne miejsce zajmuje pojęcie dobra narodu. To, co jest dobrem dla narodu, jest dobrem dla każdego z nas. Między nimi istnieje wzajemna zależność. Ku dobru wiodą nas w pierwszym rzędzie wiedza i siła. Wiedza opiera się na rozumie, a siła na zdrowiu. Rozum i zdrowie warunkują wiedzę i siłę.

Prawość ceni się od niepamiętnych czasów tak, jak tężyznę. Odpowiedzialność za własne czyny i zaniechania jest konieczna, gdy cokolwiek czynimy. Rzetelność musi zawsze towarzyszyć wszelkim naszym poczynaniom. Jeden raz zawiedzione zaufanie jest niezwykle trudne do odbudowania. Zachowanie godności w codziennym życiu i trudnych chwilach obowiązuje nas zawsze i wszędzie. Wytrwałość i pracowitość są nam w dążeniu do urzeczywistnienia zamiarów szczególnie potrzebne. Twarda, zdecydowana postawa budzi szacunek i oddziaływuje na otoczenie.

Wierność jest wartością wysoko cenioną od niepamiętnych czasów opiewaną we wszystkich narodach. Wierność jest powszechnie odbierana jako sprawa honoru. Wierność ma wiele obliczy - jest wierność w przyjaźni, w małżeństwie, wierność wojskowym stanicom i wierność przekonaniom, wierność Polsce, Bałto-Sławii i Wszech-Aryi. Każda zdrada jest złoczynem i budzi odrazę - piętnujemy ją.

Wytrwałość i stanowczość zależą od siły woli. Wyrabianie silnej woli, odpowiedzialności za własne czyny i uczenie samodzielnego myślenia to podstawowe zadanie wychowania w rodzinnym domu i szkole. Uzdrowienie charakteru narodowego pozwoli nam wyrwać się z błędnego koła malejących sił Polski i Sławii-Aryi.

Starożytna zasada - w zdrowym ciele zdrowy duch podkreśla wartość zdrowia, tężyzny i żywotności. Dbałość o zdrowie jest dla nas moralnym nakazem i obowiązkiem. Rabunkowa gospodarka własnym organizmem mści się zawsze okrutnie. Jeszcze gorszą jest zgoda na chorobę, umartwianie się, samookaleczanie i uzależnienia. Pielęgnując szczególnie cenne wartości należy jednocześnie starać się wytrzebić wspakwartości, które rodzą zło. Miernota, nieuctwo, gnuśność i cherlactwo, głupota i bojaźń, bezwolność i bierność, oszustwa i zdrada są różnymi obliczami zła.

Chwiejność i niezdecydowanie w postępowaniu łączą się często z tchórzostwem ukrywanym pod mianem bycia otwartym na wszystko i pochylania się nad wszystkim, wyrozumiałości i tolerancji, a to jest dopuszczaniem zła. Nieprzeciwstawianie się złu, pokorne podporządkowanie się mu czy ustępliwość jest postawą niegodną wolnego człowieka. Warcholstwo bywało już i może być przyczyną upadku nawet potężnych państw. Podstępność i wiarołomność idą zazwyczaj w parze. Egoizm, słabość i niewierność są też wspakwartościami. Potępiamy je wszystkie zdecydowanie i zwalczamy w sobie.

Stale przekuwamy dobre w lepsze, wzmagamy moc Polski i Sławii.
Dążymy do Wielkości, Piękna, Prawdy i Dobra.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος