Spis treści

2. Bóg i Bogowie

Już w starożytności współżyły obok siebie przenikając się nawzajem dwie postacie rodzimej religijności. Pierwsza była udziałem filozoficznie usposobionej elity. Druga to ludowa religijność, polegająca przede wszystkim na obrzędach, na poczuciu więzi z Przyrodą, z Jej siłami, opierająca się też na instynktownym odczuwaniu łączności z ziemią, przeszłością i przodkami. Wśród Słowian było podobnie.

Nasza polska prawiara zawiera w sobie, obok tego, dwie warstwy religijności. Pierwsza z nich, starsza, pochodzi w swych pierwotnych wątkach jeszcze z neolitu, z czasu, gdy nasi najdawniejsi praprzodkowie poczęli osiedlać się na roli. Drugą przynieśli nam Prabałtosłowianie - Indoeuropejczycy. Obie warstwy rodzimej prawiary, prearyjska i aryjska, stopiły się harmonijnie w odległej przeszłości w jedną całość, tak jak ich wyznawcy stworzyli jeden lud.

Ta starsza warstwa prawiary odznaczała się czcią oddawaną Boginiom i Bogom związanym z ziemią i wodą. Ich wyobrażeniami o znanych imionach w Europie są Atena, Gaja, Żywia, Łada-Dana, Mokosz i Wełes. Te odległe czasy wiąże się często z matriarchatem.

Młodsza warstwa jest zbudowana trójpoziomowo zgodnie z aryjskim wyobrażeniem Świata zbudowanego z Ziemi, Przestworzy i Nieba. Najwyższe miejsce w hierarchii zajmują Bogowie, lub wieloimienny Bóg Nieba władający Ogniem. Następni są Bogowie Przestworzy przenoszący Ogień ludziom. Bogowie Ziemi i Wód dopełniają panteon.

Trójpoziomowemu modelowi Świata Bogów odpowiada trójstopniowość społeczeństw aryjskich ludów składających się z duchowych zwierzchników - prawodawców, wojowników i wytwórców.
To zostało odkryte i naukowo opracowane w XX wieku.

Znaczna część imion Bogów pochodzi bezpośrednio z Weed i często występują one w panteonach blisko i dalej spokrewnionych z nami ludów. W bałto-sławskim obszarze etnokulturowym powszechną jest cześć oddawana dawcy życia Bogu - Słońcu, Ogniowi i Ziemi. Bogowie Swarog i Perun są czczeni przez wszystkich Bałtów i Słowian od praczasu do dziś. Trygłów i Światowit (Swan-te-wid) należą też do wspólnego panteonu. Wedyjskie słowa Swan oraz Swar, jako kula Słońca, ogień, blask, żar i niebo, są bliskoznaczne.

W Polsce zachowało się wyjątkowo mało boskich imion. Porównując krytycznie panteony pokrewnych nam sąsiadów w minionych wiekach i obecnie możemy dobrze wyobrazić sobie i nasz lechicko-polski panteon. Akademickie spory o dokładne brzmienie i pisownię imion Bogów, ich miejsce w panteonie zostawiamy językoznawcom, mitologom i religioznawcom. Wysoko cenimy znaczenie mitów i mitologii jako poetyckiego przedstawienia i wyobrażenia naszych Bogów uosabiających przepotężne siły Przyrody, tożsamych z Nimi.

Istotną cechą naszej prawiary jest jej stały rozwój odpowiadający ciągłemu rozwojowi Świata. Wieczna zmienność zjawisk jest jedyną trwałą istotą otaczającej nas Rzeczywistości. To bezustanne stawanie się w zwrotnym powiązaniu wyraża wspaniale jeden z hymnów Rgweedy

(X, 72):

Świat powstał z wielkiej rodzicielki,
Z Świata powstały zaś przestrzenie,
Z Aditi Daksza się narodził,
Z Dakszy Aditi znów powstała.

Przyroda jest dla nas wielką księgą mądrości. Ucząc się czytać w tej księdze, czyli poznając prawa Przyrody, poznajemy Wszechbyt i Bogów, jak też samych siebie, nasze miejsce w Świecie. Nasza wiedza pogłębia się stale i poszerza. Ten proces trwa ciągle. Stale będziemy odkrywać nowe prawa Przyrody, jak one działają, jednak nie będziemy kiedykolwiek wszystkiego wiedzieć, nie staniemy się wszechwiedzącymi, bo też i przedmiot naszego poznania rozwija się i jak zawsze przemienia bezustannie.

Wszechwiedzę przypisuje człowiek Bogu lub Bogom. Lecz i Oni są ograniczeni do wiedzy o obecnym Świecie. Świat rozwija się stale. Wraz z nim rozwijają się Bogowie będący różnymi przejawami Tego Najwyższego - Prasiły, Jedni. To Najpotężniejsze - Boska Moc pragnie doskonalić się, prze ku doskonałości. Ten ciągły, wszechstronny i całościowy rozwój Wszechrzeczy jest stałą, jedynie całkowicie pewną rzeczywistością, absolutną realnością naszego Świata.

Pankosmiczna Prasiła, wedyjskie To Jedno przenika wszystko. Ona jest obecna w każdej zmianie w Kosmosie. To ta Wszech-Moc sprawia, że Świat podlega ciągłej, cyklicznej przemianie, że rozwija się stale i bez ograniczeń. Ta Boska Siła to Pankreator - Wszechtwórca.

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 527 Dni
1996-2022 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος